Regulamin kart podarunkowych


Warunki ogólne

 1. Wydawcą Karty podarunkowej (zwanym dalej Wydawcą) jest Firma Budowlano-Instalacyjna „MAT-MAD” Sp. Jawna A. Matejak, R. Madera, z siedzibą w Kołobrzegu ul. Okopowa 10c/1, NIP 671-020-22-36, REGON 330057705 właściciel zespołu obiektów wypoczynkowych Olymp w Kołobrzegu.
 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Karty podarunkowej Nabywcy, który wcześniej wyraził taką chęć. Karta podarunkowa zostanie wystawiona Nabywcy po otrzymaniu płatności w wysokości zamówionej Karty.
 3. Za datę zakupu Karty uznaje się dzień wpływu środków na konto bankowe lub wpłaty gotówki w recepcji wybranego obiektu.
 4. W przypadku dokonywania płatności za Kartę podarunkową przelewem, w tytule przelewu należy podać: Imię i Nazwisko z dopiskiem "Karta podarunkowa". Numer konta do przelewu: 32 2490 0005 0000 4600 6468 1002
 5. Jedna płatność jest równoznaczna z wydaniem jednej Karty podarunkowej.
 6. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od zakupu Karty podarunkowej przez Nabywcę w okresie do 14 dni od daty zakupu (wpływu środków). Po otrzymaniu pisemnej prośby, płatność zostanie zwrócona na rachunek bankowy Nabywcy, z którego dokonana była wpłata lub gotówką w recepcji wybranego obiektu, w przypadku wpłaty gotówkowej. Zwrot wpłaty jest równoznaczny z unieważnieniem Karty podarunkowej.
 7. Minimalna wartość jednej karty podarunkowej wynosi 300,00 zł i może być zwiększana co 100,00 zł.
 8. Nabywca karty jest zobowiązany przekazać dane Użytkownika karty podarunkowej (osoby upoważnionej do wykorzystania karty) w momencie zakupu lub przed dokonaniem rezerwacji.
 9. Karta podarunkowa będzie wysyłana osobie uprawnionej na wskazany adres e-mail bądź pocztą na wskazany adres pocztowy, po pisemnym ustaleniu z Nabywcą.
 10. Każda Karta podarunkowa będzie zawierała następujące informacje:
  - niepowtarzalny numer identyfikacyjny,
  - dane Wystawcy Karty
  - miejsce realizacji Karty
  - data zakupu Karty (wpłaty)
  - termin ważności Karty,
  - wartość Karty,
  - warunki dokonania rezerwacji
  - informację o akceptacji niniejszego Regulaminu.
  Karta podarunkowa może zawierać imię i nazwisko użytkownika Karty oraz indywidualnie ustaloną treść dedykacji.
 11. Karta podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w obiektach OLYMP należących do Wydawcy. Karta może zostać zrealizowana wyłącznie na: usługę noclegową (minimum 1 doba) oraz na usługi towarzyszące, tj.: gastronomiczna, parkingowa, bowling oraz na pobyty pakietowe (w ramach ofert dostępnych na stonach www Wydawcy).
 12. Karta podarunkowa nie może być wykorzystana na pokrycie kosztów opłaty uzdrowiskowej. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest w recepcji obiektu w wysokości określonej przez UM Kołobrzeg.
 13. Nabywca Karty podarunkowej (lub osoba przez Niego upoważniona - obdarowana) jest uprawniony do jej wykorzystania w ciągu 6 miesięcy od daty wydania Karty.

Realizacja Karty podarunkowej

 1. W celu realizacji Karty podarunkowej Nabywca/Użytkownik jest proszony o dokonanie rezerwacji terminu pobytu pod numerem telefonu +48 94 35 11 820 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00) lub drogą mailową na adres rogalska@olymp2.pl lub office3@olymp3.pl. Podczas dokonywania rezerwacji należy podać imię i nazwisko Użytkownika Karty podarunkowej, numer Karty oraz dane kontaktowe.
 2. Dokonana rezerwacja kalkulowana będzie według cen obowiązujących w terminie planowanego pobytu.
 3. Termin realizacji usług objętych Kartą podarunkową ustalany jest z uwzględnieniem potrzeb Użytkownika Karty, po uprzednim określeniu dostępności miejsc w obiektach Olymp.
 4. Karta podarunkowa musi zostać wykorzystana jednorazowo w pełnej wysokości, bądź w wysokości wyższej niż jej wartość. Nadwyżkę można opłacić w miejscu, w którym realizowana jest Karta gotówką lub kartą płatniczą.
 5. Rozliczenie Karty podarunkowej w recepcji wybranego obiektu odbywa się za okazaniem zakupionej Karty.
 6. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Karty podarunkowej Wydawca nie zwraca różnicy. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Niepojawienie się Nabywcy/Użytkownika w zarezerwowanym terminie pobytu będzie skutkowało utratą ważności Karty podarunkowej.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży usług na podstawie Kart podarunkowych, które zostały już wcześniej zrealizowane lub upłynął terminu ich ważności, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności.
 8. Jeżeli z powodu siły wyższej, awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wydawca Karty upominkowej nie będzie mógł zapewnić wykonania usług objętych Kartą, Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Karty (np. terminu ważności).
 9. Nabycie Karty podarunkowej jest jednoznaczne z akceptacją jej warunków oraz warunków regulaminu, które dostępne są na stronach internetowych www Wydawcy.